ABRSM鋼琴考試拔尖 及1至8級聽力逐級講〜廣州站

鄧佩芬老師於2017年兩度應邀在廣州教授課程

2017年6月10日:英皇(ABRSM)鋼琴考試拔尖
2017年7月6日:英皇(ABRSM)1至8級聽力逐級講